SPORTZAAL REGLEMENT

Onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit Koning Albert II

Erevoorzitter, de Burgemeester van de Stad Brussel
De Heer Freddy THIELEMANS

OMNISPORTZAAL JEAN CAPPELLEMANS

INTERN REGLEMENT

1°) TOEGANG TOT DE SPORTINSTALLATIES

De toegang tot de lokalen is ten strengste verboden aan personen die zich merkbaar niet gedragen, tegenstrijdig zijn met de goede zeden, dronken of onder invloed van verdovende middelen zijn en aan personen begeleid van dieren. Alle personen die door hun gedrag overlast bezorgen, het intern reglement niet naleven of de hen gemaakte opmerkingen of aanbevelingen niet opvolgen, kunnen uitgesloten worden en definitief of tijdelijk toegang ontzegd worden. De verantwoordelijke beheerders behouden zich het recht voor te beoordelen of personen zich in één van bovenvermelde onaanvaarbare toestanden bevinden.
Kinderen die hun ouders vergezellen tijdens een sportieve activiteit zijn onder de totale verantwoordelijkheid van deze. Ouders worden geacht hun kinderen doorlopend te bewaken zodat deze de activiteiten niet storen of niet spelen op gevaarlijke plaatsen. Het gebruik van de zaal is onderwerp van uitdrukkelijke toelating van de verantwoordelijke beheerder en volgens een strikt uurrooster dat met deze overeen gekomen werd. Deze zaal is een openbare plaats waar het verboden is te roken en geen verbruik van eetwaren of drank toegestaan is, tenzij het omgekeerde goedgekeurd werd door de Beheerraad van de R.S.N.B. 1865. De toegang tot de speelruimtes is enkel toegestaan met schoeisel dat aangepast is aan de beoefende sport en voorzien van zolen voor sportzalen die van die aard zijn dat de vloerbekleding of het gebruikte materiaal niet beschadigd wordt.

2°) UURROOSTERS

De sportzaal is open van 09u00 tot 24u00 en is toegangkelijk conform de toegestane goedkeuringen en de uurroosters die vastgelegd werden door de verantwoordelijke beheerders. Elke wijziging aan deze uurroosters kunnen enkel door hen toegestaan worden en zij behouden zich het recht voor deze uurroosters te wijzigen zo de werking of het beheer van de inrichting dit vereist.

Met de steun van de Stad Brussel, Hoofdstedelijk Gewest en de COCOF

ROYAL SPORT NAUTIQUE DE BRUXELLES A.S.B.L.
Vilvoordse steenweg 170, 1120 Brussel, tel./fax 02/268.12.36 – ING 310-0036715-38
Website www.royal1865.be - E-mail rsnb@geocities.com

3°) RESERVATIES

In functie van de overeenkomst met de Stad Brussel heeft deze, van maandag tot vrijdag, voorrang voor gebruik tussen 09u00 en 17u00. De verzoeken tot regelmatig wekelijks gebruik of een officieel kampioenschap van het volgende seizoen dienen zo snel mogelijk schriftelijk te gebeuren, en in elk geval vòòr het einde van de maand juni die het seizoen in kwestie voorafgaat. Na deze datum en in de loop van het seizoen worden reservaties aanvaard voor de uren die vrij en niet geprogrammeerd zijn. In alle gevallen zijn de aanvragen voor regelmatige wekelijkse reservaties of deelname aan een kampioenschap afhankelijk van de beschikbaarheid van terreinen. De gebruiker van de zaal kan deze niet aanwenden voor andere bestemmingen dan deze waarvoor hem toelating werd gegeven. Hij kan deze toelating ook niet doorgeven aan een andere persoon of vereniging zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de verantwoordelijke beheerders. Er wordt geacht, met uitsluiting van alle andere, het sportief karakter van de activiteit, waarvoor toelating werd gegeven, te respecteren en de duur van gebruik, die werd toegekend, kan op eigen initiatief niet gewijzigd worden. Alle reservaties zijn onderworpen aan voorafgaande betaling. Wanneer, voor redenen van beheer van de zaal, een aanvaarde reservatie niet kan doorgaan, zal aan de gebruiker het bedrag van deze reservatie terugbetaald worden of aan deze een andere periode door de beheerder toegekend worden, zonder dat enige andere vergoeding kan gevorderd worden. De vzw Royal Sport Nautique de Bruxelles kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor elk incident of reden waardoor een wedstrijd of manifestatie niet kan doorgaan op de voorziene datum. Elke reservatie die aanvaard wordt door de beheerder dient voorafgaandelijk betaald te worden en blijft verschuldigd bij annulatie door de aanvrager.
Evenwel, in het geval de gereserveerde sportieve ruimte, zonder speciale inspanning van de beheerder, toch verder verhuurd kan worden, kan een totale of gedeeltelijke kwijtschelding van het te betalen bedrag overwogen worden. De tijd van de reservatie omvat deze voor opstellen, afbraak en terug op orde zetten van de zaal.

4°) VERZEKERINGEN – TAKSEN – VERANTWOORDELIJKHEDEN

Noch de vzw Royal Sport Nautique de Bruxelles, noch de Stad brussel, kunnen, in geen enkel geval, aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen, eventuele incidenten of ongevallen die zich voordoen tijdens het gebruik van de omnisportzaal Jean Cappellemans. Tijdens het gebruik zijn de clubs, sportieve kringen en gebruikers zelf verantwoordelijk voor elk incident of ongeval dat zich voordoet door gebruik van de terreinen, de lokalen, de diverse toestellen of het materieel dat ter beschikking gesteld wordt of gebruikt wordt bij deze gelegenheid. De gebruikers worden geacht de nodige verzekeringen af te sluiten voor hun objectieve burgerlijke aansprakelijkheid als gebruiker van de installaties van de vzw Royal Sport Nautique de Bruxelles. Zij blijven ten aller tijde persoonlijk verantwoordelijk ten opzichte van derden en worden geacht voorafgaandelijk een kopie van de aangegane verzekeringen te bezorgen aan de verantwoordelijke beheerders. Zo van toepassing worden de gebruikers geacht de taksen, belastingen, auteursrechten en andere eventuele toelagen, als gevolg van de activiteiten en dit inclusief het uitoefen van sport, te betalen. De personen of verenigingen die de sportzaal gebruiken zijn, gedurende de periode van hun bezetting, verantwoordelijk voor alle aangebrachte schade, zowel aan de infrastructuur als aan het materieel dat hen ter beschikking gesteld werd. Alle aangebrachte schade heeft een integrale vergoeding door de vereniging of de individuele gebruiker als gevolg, zonder afbreuk van eventuele sancties die tegen hen kan genomen worden door de vzw Royal Sport Nautique de Bruxelles.
In functie van de ernst van de feiten, die beoordeeld zal worden door de Commissie « Zaal » van de Beheerraad van de R.S.N.B., zijn de eventuele sancties in de volgorde : blaam, verwittiging, tijdelijke uitsluiting, definitieve uitsluiting.

De verenigingen die de zaal gebruiken dienen een persoon aan te stellen die verantwoordelijk zal zijn ten overstaande van de verantwoordelijke beheerders voor de toepassing van dit reglement en het naleven van de voorschriften en aanbevelingen die kunnen gebeuren door bevoegde personen.

5°) MATERIEEL EN UITRUSTINGEN

De gebruikers dienen, volgens de hen gegeven richtlijnen, het materieel dat ze nodig hebben op te stellen, terug af te breken en op te bergen op de hiertoe voorziene plaatsen. Deze handelingen dienen te gebeuren binnen de tijdsduur die hen toegekend werd en zonder de tijd van het einde van hun activiteit te overschrijden. De verantwoordelijke vertegenwoordiger wordt geacht over het goede verloop van deze handelingen te waken en zeker te stellen dat het materieel niet geduwd, noch versleurd wordt over de vloer ten einde eventuele beschadiging van de bekleding te vermijden.
Ten einde ongevallen of een beschadiging van het materieel te vermijden dient elke gebruiker, zo snel mogelijk, de vastgesteld schade aan de verantwoordelijke beheerder te melden. Het materieel dat door de gebruikers zelf meegebracht wordt naar de zaal is op eigen risico en mits voorafgaande goedkeuring. Indien dit materieel permanent in de zaal blijft en normaal bereikbaar is, dan is dit ter beschikking van elke eventuele gebruiker. De vzw Royal Sport Nautique de Bruxelles kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het materieel dat eigendom is van de verschillende groeperingen. Alle gebruikers worden geacht het ter beschikking gestelde materieel te gebruiken volgens zijn bestemming en de geldende veiligheidsnormen na te leven.